VER. 1.2 Obsahuje validátor webového sídla alebo formulára s IDSK štandardom.

Čo je dizajn manuál ID-SK

Všeobecný úvod ID-SK

Jednotný dizajn manuál elektronických služieb Slovenska „ID-SK“ je manuálom, ktorý má za cieľ zjednotiť používateľské rozhrania a spôsob komunikácie s používateľom pri poskytovaní elektronických služieb na Slovensku.

Požiadavka zjednotenia elektronických služieb vyplýva z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy z roku 2016. Bol navrhnutý v spolupráci s odbornou verejnosťou a pracovnými skupinami Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy. Pravidlá a prístupy uvedené v ID-SK sú tvorené tak, aby využívanie elektronických služieb bolo pre verejnosť jednoduchšie, a aby pomáhal predchádzať bežným problémom.

ID-SK je súbor pravidiel tvorby obsahu a funkčnosti elektronických služieb v súlade s potrebami používateľov. Definuje komponenty, jednotné používanie výrazov, princípy, vzory a pravidlá pre tvorbu jednotného používateľského rozhrania. Jeho účelom je jednotný spôsob komunikácie s používateľom elektronických služieb v celej verejnej správe.

ID-SK zohľadňuje používanie rôznych technických prostriedkov (PC, mobil, tablet) a zároveň dbá aj na prípadné využitie asistenčných informačných technológii (napr. čítač). Tento manuál bol tvorený tak, aby služby, ktoré budú poskytované v jeho dizajne boli jednoduché, zrozumiteľné a ľahko dostupné pre všetky vekové kategórie. Zároveň poskytuje praktické tipy, ktoré pomôžu poskytovateľom zjednodušiť komplikované formuláre. ID-SK je verejne dostupný na voľné použitie pre všetkých tvorcov elektronických služieb spolu s poskytnutím zdrojového kódu.

ID-SK je metodickým usmernením, pre všetkých poskytovateľov pri tvorbe nových a súčasne pri pretváraní existujúcich elektronických služieb a to tak, aby bol postupne naplnený jeho cieľ zjednotenia tvorby všetkých elektronických služieb verejnej správy.

ID-SK je verejne dostupný a je zverejnený na webovom sídle Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

Súčasťou manuálu je aj vzorový programový kód. Pozrite si, ako začať s vývojom.